STATUT STOWARZYSZENIA

KLUB SPORTOWY RANDORI

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Sportowy Randori” i zwany będzie w treści statutu „Stowarzyszeniem”. Działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowieniach niniejszego statutu i uchwał swoich władz.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.

 

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Choroszcz oraz województwa podlaskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.                        

 

§ 5

Stowarzyszenie może tworzyć, przystępować oraz uczestniczyć w pracach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń dalekowschodnich sztuk i sportów walki oraz innych organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej.

 

§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 7

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, działaczy i sympatyków. Do realizowania swoich celów statutowych może korzystać z odpłatnych usług  oraz zatrudniać pracowników, w  tym swoich członków i powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby realizacji

 

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie organizacyjnych i merytorycznych przesłanek dla krzewienia jej na terenie działania. Stowarzyszenie w szczególności działa na rzecz dzieci i młodzieży poprzez systematyczne ćwiczenia fizyczne harmonijnie rozwijając młodego człowieka starając się zaszczepić w nim potrzebę ruchu.  Stowarzyszenie integruje miłośników sztuk i sportów walki oraz osoby poszukujące formy aktywnego spędzania wolnego czasu. Sprzyja realizacji ich zainteresowań.

            Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie i wdrażanie planu rozwoju Oyama Karate.
 2. Dbanie o właściwy sportowy i organizacyjny poziom realizacji działań w zakresie Oyama Karate:
 1. szkolenie zawodników, instruktorów i sędziów,
 2. organizowanie,  uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych oraz rekreacyjnych – krajowych i zagranicznych,
 3. czuwanie nad należnym poziomem etycznym karate,
 4. popularyzowanie i upowszechnianie moralnego etosu dyscypliny, wskazywanie na jej walory społeczne,
 5. odpowiednią suplementację i odżywki, odnowę biologiczną, sprzęt oraz odzież sportową.

 

 1. Działanie w kwestii upowszechniania umiejętności pływania, a w szczególności nauki pływania:
 1. uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych oraz rekreacyjnych – krajowych i zagranicznych,
 2. wdrażanie zasady bezpieczeństwa w wodzie oraz nad wodą,
 3. uświadamianie o higienie kąpieli na pływalniach krytych i otwartych.
 1. Edukację z zakresu  pierwszej pomoc przedmedycznej w wybranych przypadkach zagrożonego życia lub zdrowia ludzkiego.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej i turystycznej.
 3. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką kultury fizycznej.
 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz propagowanie zasad zdrowego stylu życia.
 5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. Organizowanie animacji czasu wolnego.
 7. Organizowanie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 1. działania te mogą mieć charakter formalnie zorganizowany.

 

Rozdział III. Członkowie  Stowarzyszenia

 

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

 

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba małoletnia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawicieli ustawowych – jeśli jest w wieku poniżej 16 roku,
 3. osoba wymieniona w punkcie (b) nie ma prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,
 4. cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji członkowskiej i uzyskanie akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 2. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia jeżeli uzna, iż nie daje on rękojmi należytej realizacji statutowych celów organizacji. Zarząd może uzależnić swą zgodę od spełnienia przez kandydata określonych warunków. Od decyzji Zarządu w tej kwestii odwołanie nie przysługuje.

 

§ 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być:

 1. osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia,
 2. członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu,
 3. członkostwa honorowego można pozbawić decyzją Zarządu za działalność sprzeczną ze statutem,

 

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. udziału w realizacji jego statutowych celów, zebraniach, wykładach, imprezach oraz pracach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 5. noszenia znaków organizacyjnych,
 6. przynależności do inny stowarzyszeń o podobnym profilu działania i uczestniczenie w ich pracach.

 

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. aktywnego udziału w realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regulaminów obowiązujących na obiektach i w miejscach na których są realizowane cele statutowe,
 3. opłacania składki członkowskiej.

 

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu oraz uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia,
 2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
  • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
  • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku.
 5. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest jego Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Wlanego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 

Zarząd

 

§ 23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określonym terminie.

 

Rozdział IV. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. fundusze.
 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki, zapisy, dochody z ofiarności publicznej,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 4. dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
 5. wpływ z udziału Stowarzyszenia w imprezach sportowych, zawodach, pokazach.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, reprezentowania jego wobec władz, instytucji krajowych i zagranicznych, w tym w sprawach majątkowych oraz do podpisywania umów i innych zobowiązań uprawionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Wlane Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 6 kwietnia 2021 r.

 

Podpisano:

 

 1. ..................................................................

 

 1. ..................................................................

 

 1. ..................................................................